اخبار و مقالات

آوریل 16, 2022

اخذ گواهی ارزش افزوده

ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ، در اصل ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ﻣﺼﺮف اﺳﺖ ﻛﻪ در واردات، ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺗﻮزﻳﻊ و ﻣﺼﺮف، ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻪ ﻣﻴﺰان درﺻﺪي از ارزش […]
آوریل 16, 2022

اخذ کد اقتصادی

موسسه حقوقی آراکس در این مقاله برآنست تا درباره ی اخذ کداقتصادی مطالبی را به اشخاصی که می خواهد برای اخذ کد اقتصادی اقدام کنند ارائه […]
آوریل 16, 2022

اخذ جواز تاسیس صنایع

جواز تاسیس صنایع  دارای مجوزی است که  توسط وزارت صنایع و معادن به  معنا تاسیس یک  بخش تولیدی ، مونتاژ یا  کارخانه صادر میگردد.تمام هویت های […]
آوریل 16, 2022

ثبت اختراع

موسسه حقوقی آراکس در این مقاله برآنست تا در مورد ثبت اختراع مطالبی را به متقاضیان ثبت اختراع ارائه نماید مقاله را بخوانید و در صورت […]