اخبار و مقالات

آوریل 16, 2022

ثبت برند فارسی در کرج

چکیده ای در خصوص ثبت برند
آوریل 16, 2022

ثبت برند در کرج

ثبت برند در کرج
آوریل 16, 2022

تنظیم صورتجلسه شرکتها در کرج

کلیه شرکتهای ثبت شده در اساسنامه خود این اختیار را دارند که پس از ثبت، تغییراتی را برحسب نیاز در شرکت خود ایجاد نمایند.
آوریل 16, 2022

ثبت تغییرات شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص، شرکت بازرگانی است و سرمایه آن که قانوناَ در موقع تاسیس از یک میلیون ریال کمتر نخواهد بود، به سهام تقسیم شده و […]