براساس سیاستهای کشوری مبنی بر خصوصی سازی و واگذاری و حمایت از واحد های خصوصی، اکثر افرادی که بصورت شخصی در حال فعالیت هستند تصمیم به ثبت شرکت در کرج نموده اند. شهر کرج بواسطه وجود نواحی صنعتی فعال مانند شهرک صنعتی اشتهارد و ... و کارخانه های صنعتی بسیار در استان البرز ، دارای پتانسیل بسیار زیادی از حیطه خصوصی سازی می باشد و سیاست حمایتی دولت باعث تمایل بیشتر افراد برای ثبت شرکت در کرج و استفاده از این بسته های حمایتی بیشتر گردیده است.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت سهامی عام

 1. دو رونوشت از اساسنامه ی شرکت.
 2. دو رونوشت از اظهارنامه.
 3. دو رونوشت از صورتجلسه ی مجمع عمومی موًسسین.
 4. دو رونوشت صورتجلسه ی هیات مدیره.
 5. اگهی دعوت مجمع موًسسین در روزنامه ی تعیین شده.
 6. رونوشت شناسنامه ی مدیران(در مورد اشخاص حقوقی ارائه ی برگ نمایندگی الزامی است.)
 7. گواهی بانکی مبنی بر واریز حداقل 35 % سرمایه ی شرکت.
 8. ارائه ی مجوز یا موافقت اصولی یا مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت سهامی خاص

 1. دو رونوشت از اظهارنامه شرکت.      
 2. دو جلد اساسنامه شرکت.     
 3. دو رونوشت از صورتجلسه مجمع عمومی موسسین.    
 4. دو رونوشت از صورتجلسه هیات مدیره با امضای مدیران منتخب.  
 5. رونوشت شناسنامه  ی برابر اصل شده توسط دفاتر اسناد رسمی-همه ی اعضای هیات مدیره ،سهامداران و بازرسین.
 6. رونوشت کارت ملی برابر اصل شده توسط دفاتر اسناد رسمی-همه ی اعضای هیات مدیره ،سهامداران و بازرسین.
 7. ارائه گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تاسیس در آن جا افتتاح شده است.
 8. ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری(اگر آورده شرکت غیر نقدی منقول و یا غیر منقول باشد)
 9. ارائه اصل سند مالکیت(اگر اموال غیر منقول جزء سرمایه شرکت باشد)
 10. گواهی عدم سوءپیشینه ی کیفری همه ی اعضای هیات مدیره و بازرسان شرکت.
 11. ارائه ی اقرارنامه ی همه ی اعضا ی هیات مدیره مبنی بر اینکه کارمند رسمی دولت نیستند و مدیر عامل مبنی بر اینکه در شرکت دیگری سمت مدیریت عامل را دارا نیست.
 12. امضاء وکالت نامه.
 13. ارائه ی اصل قیم نامه در صورتی که یکی از اعضا دارای اهلیت نباشد.
 14. -در صورتی که اعضا با سهامداران شخص حقوقی باشند،کپی آگهی تاًسیس،روزنامه ی رسمی،کپی روزنامه ی رسمی آخرین تغییرات + کپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده ی نماینده ی شخص حقوقی.
 15. در صورت حضور سهامدار خارجی در صورتی که شخص حقیقی باشد کپی برابر اصل پاسپورت و ترجمه ی رسمی آن،در صورتیکه شخص حقوقی باشد ارائه ی گواهی ثبت شرکت در مرجع ثبت شده ی آن کشور که مبین آخرین وضعیت شرکت و ترجمه ی رسمی آن،همینطور اصل و ترجمه ی وکالت نامه.
 16. ارائه ی مجوز مربوط به فعالیت از مرجع ذیربط در صورت نیاز.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود

 1. دو برگ تقاضانامه ی ثبت شرکت ها با مسئولیت محدود.
 2. دو رونوشت از شرکت نامه .
 3. دو رونوشت از اساسنامه.
 4. دو رونوشت از صورت جلسه ی مجمع عمومی موًسسین و هیاًت مدیره.
 5. رونوشت شناسنامه کلیه شرکا و مدیران(اگر مدیر خارج از سهامداران انتخاب شود.)
 6. اخذ و ارائه مجوز مربوطه(در صورت نیاز)

مدارک مورد نیاز برای شرکت تضامنی

 1. دو برگ تقاضانامه.
 2. دو برگ شرکت نامه.
 3. دو نسخه اساسنامه.
 4. رونوشت شناسنامه ی شرکا.
 5. مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت تعاونی

 1. صورتجلسه ی تشکیل مجمع موًسس و اولین مجمع عمومی عادی و اسامی اعضا و هیاًت مدیره ی منتخب و بازرسان و مدیر عامل شرکت.
 2. اساسنامه ی مصوب مجمع عمومی.
 3. دعوت نامه تشکیل اولین مجمع عمومی عادی.
 4. درخواست کتبی ثبت. 
 5. طرح پیشنهادی و ارائه ی مجوز وزارت تعاون.
 6. رسید پرداخت مقدار لازم التاًدیه ی سرمایه،طبق اساسنامه.
 7. مدارک دعوت تشکیل اولین جلسه ی مجمع عمومی عادی(موضوع بند 2 ماده ی 32)
 8. موافقت نامه ی تشکیل شرکت یا اتحادیه(تبصره ی ماده ی 51)
 9. مجوز ثبت شرکت یا اتحادیه (بند 28 ماده ی 66 و بند 4 ماده ی 51)

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت مختلط سهامی

 1. یک رونوشت مصدق از شرکت نامه.
 2. یک رونوشت مصدق از اساسنامه.
 3. اسامی مدیر یا مدیران شرکت.
 4. نوشته ای با امضای مدیر شرکت ،حاکی از تعهد پرداخت تمام سرمایه و پرداخت واقعی لااقل ثلث از آن سرمایه.
 5. سوابق مصدق از تصمیمات مجمع عمومی در موارد مذکور در مواد 40،41،44
 6. نوشته ای با امضای مدیر شرکت،حاکی از پرداخت تمام سرمایه ی نقدی شرکای ضامن و تسلیم تمام سرمایه ی غیر نقدی با تعیین قیمت حصه های غیر نقدی
 7. مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت مختلط  غیر سهامی:
 8. یک رونوشت مصدق از شرکت نامه.
 9. یک رونوشت مصدق از اساسنامه(اگر باشد)
 10. اسامی شرکت یا شرکای ضامن که سمت مدیریت دارند.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت نسبی

 1. یک رونوشت مصدق از شرکت نامه.
 2. یک رونوشت مصدق از اساسنامه(اگر باشد)

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت های خارجی

 1. اظهارنامه ی ثبت.
 2. یک رونوشت مصدق از اساسنامه ی شرکت.
 3. یک رونوشت مصدق از اختیار نامه ی عمده ی شرکت در ایران و در صورتی که شرکت چند نماینده ی مستقل در ایران داشته باشد یک نسخه ی مصدق از اختیارنامه ی هر یک از آن ها
 4. داشتن مجوز(قرارداد قانونی) با یکی از وزارتخانه ها یا سازمان های دولتی و یا چنانچه شرکت خارجی باشد شرایط عملیات آن باید به موجب امتیازات صحیح و منطقی مقرر گردیده باشد.

 مراحل ثبت شرکت چیست 

شرکت بطور کلی به فعالیت دو یا چند نفر با یکدیگر می باشد که دارای یک هدف خاص و زمینه فعالیت یکسان برای پیشرفت در حیطه کاریشان است. عموما شرکتها را بعنوان شرکتهای تجاری میشناسند و اغلب از قالبهای ثبتی با مسئولیت محدود و سهامی خاص استفاده میگردد. گروه ثبت شرکت آراکس با سالها تجربه در امر ثبت شرکت در کرج میتواند مراحل ثبت شرکت در کرج را برای شما آسان و سهل نماید.

قبل از اینکه بخواهیم در مورد مراحل ثبت شرکت در کرج صحبت کنیم باید به این موضوع فکر کنیم که زمینه فعالیت ما چیست؟ برای اینکه زمینه فعالیت شما برنامه ریزی گردد مسلما به یک مشاور کاردان مانند گروه ثبتی آراکس نیازمند هستید.

گروه ثبتی آراکس در کرج میتواند در زمینه فعالیت شما در کرج و سراسر ایران شما را رهنمایی نماید. مجموعه آراکس دارای بخشهای مختلفی می باشد که شامل مجموعه مشاوران و کارشناسان ثبتی و اجرائی و وکلای خبره و کاردان است. هدف گروه ثبتی آراکس انجام به موقع و دقیق کار شما و به بهترین نحو است. با مشاوره گرفتن از گروه ثبتی آراکس میتوانید بهترین گام را در مسیر رشد و پیشرفت خودتان بردارید.

برای ثبت شرکت در کرج چه مراحلی را باید بگذرانیم :

 • انتخاب قالب ثبتی مناسب فعالیت و شرایط شما
 • تنظیم موضوع فعالیت شرکت
 • انتخاب نام شرکت و ارسال به اداره ثبت شرکتها البرز
 • تائید نام شرکت توسط واحد تعیین نام
 • امضا اوراق شرکت و وکالت نامه وکیل گروه ثبتی آراکس
 • تحویل مدارک شرکت به شما توسط گروه ثبتی آراکس
جهت مطالعه بیشتر و اطلاع از مدارک مورد نیاز به مقاله مدارک ثبت شرکت در کرج مراجعه نمایید .

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
دقت در ثبت شرکت در کرج

سرعت و دقت بالا

موسسه حقوقی آراکس

پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه

مشاوره آنلاین ثبت شرکت در کرج

همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین

  اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

  مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

 • 21 فروردین

  سامانه چت آنلاین

  راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه ثبتی آراکس در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

 • محمد نصیری

  باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه ثبتی آراکس بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

 • نوید بهروزی

  باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی آراکس هست.