مزایای اختراع در مقایسه با اختراعات و روش های موجود